chuyện Lá

Không phải Nắng, cũng chẳng phải Mây!

Đôi khi không phải Nắng hay Mây mà khiến người ta chăm chú dõi theo.
Còn có thể là Em, điều nhỏ bé mà không chút trừu tượng hay quá cao xa để với tới.
Giống như em, mình hãy vươn mình ra đón ánh sáng và bình tĩnh quán sát mọi việc. Sẽ cao thêm từng chút một mà không ai để ý thấy cả ?
?????