mood mơ

Tháng mười thương nhớ

Tròn đầy đủ ai chẳng mong Trăng sáng tỏ khắp cõi lòng Nay ánh sao lùi một bước Đêm vọng một tiếng mắt trong Nhịp cầu nối bước

mood mơ

thơ đâu 9 tới

Ồ đây chẳng phải anh Người thuộc về màu xanh Chỉ mong người yêu lành Thấm giọt đắng phần anh Tròn đầy đủ ai chẳng mong Trăng sáng